Lillerød Stationsområde

Lillerød Stationsområde omfatter de stationsnære arealer omkring Allerød Station herunder Lillerød Bymidte samt en række bolig- og erhvervsområder. I Lillerød Stationsområde bor der ca. 1000 borgere.

Lillerød Stationsområde er den eneste bydel i kommunen, som har en mere "bymæssig" karakter. Bebyggelsesprocenten er i flere rammeområder 110% med en maksimal bebyggelseshøjde på 13 meter. Sammenhængende villaområder holdes dog udenfor med en lavere bebyggelsestæthed.

Lillerød Bymidte er hele kommunens kulturelle og handelsmæssige centrum med den største koncentration af butikker og kulturelle aktiviteter. For at forbedre Lillerød Bymidtes position mest muligt skal især udvalgsvarebutikker placeres, så detailhandelen i bymidten styrkes. Eventuelle større dagligvarebutikker skal ligeledes placeres, så de styrker bymidten. I Lillerød Bymidte skal der gøres en stor indsats for at fremme tilgængeligheden for især cyklister, fodgængere og brugere af kollektiv trafik.

Indenfor de stationsnære kerneområde kan der placeres byfunktioner med mange arbejdspladser eller en høj besøgsfrekvens. Lillerød Stationsområde omfatter i dag en større kontorvirksomhed på Sortemosevej samt et større erhvervsareal ved Skovensvej. I kommuneplanen udlægges der nye erhvervsarealer nær stationen. Blandt andet giver planen mulighed for fortætning ved Skovensvej og ved Gl. Amtsvej i forbindelse med en omdannelse af områderne til blandet bolig- og erhvervsområder.

Som opfølgning på byrådets målsætning om Lillerød Bymidte som kultur- og forretningscenter for hele kommunen skal kulturelle institutioner, som er fælles for alle borgere i kommunen, lokaliseres i Lillerød By, og de skal bindes sammen af bedre byrum for at skabe det bedst mulige og mest mangfoldige byliv.

loading image
Henter kort...
static-map