Bymønster og byformål

Allerød Kommune rummer to sammenhængende byområder Lillerød-Blovstrød og Lynge-Uggeløse og derudover Vassingerød Industriområde, herunder Farremosen. I det følgende beskrives områderne hver for sig.

Lillerød-Blovstrød 

Allerød Bymidte er både byområdets og hele kommunens kulturelle og handelsmæssige centrum. Bymidten er vokset op omkring Allerød Station, og er den eneste bydel i kommunen, som har en mere ”bymæssig” karakter.

Bymidten ligger inden for det såkaldte stationsnære kerneområde, og det begrunder, at der planlægges for en høj bebyggelsestæthed.

De ældste og kulturhistorisk mest værdifulde byområder er de bevarede dele af Lillerød landsby og Blovstrød landsby med hver sin landsbykirke og kirkeomgivelser.

Rundt om de oprindelige landsbyer er vokset nyere byområder med hovedsagelig åben og lav boligbebyggelse. Dog findes der også enkelte etagehusbebyggelser.

Bydele
Lillerød-Blovstrød byområde opdeles i 6 bydele: Allerød Bymidte, Lillerød bydel, Engholm bydel, Ravnsholt bydel, Skovvang bydel og Blovstrød bydel.

Detailhandel
Allerød Bymidte er som nævnt hele kommunens og dermed også Lillerød-Blovstrøds detailhandelscenter.

I Engholm bydel ligger Vestcenteret med en større dagligvarebutik m.m., og i erhvervsområdet Engholm ligger en dagligvarebutik. Vestcenteret fungerer som bydelscenter. 

Skovvang bydel har lokal dagligvarebutik ved Poppelvej, og der er ikke planer om yderligere butikker i bydelen.

I Blovstrød er der dagligvarebutik på Kongevejen/Byagervej og ved Blovstrød Kro.

I bydelen mellem Lillerød og Blovstrød ligger et større byggemarked.

Boligområder
Langt størstedelen af boligområderne er bebygget med åben lav bebyggelse. Byrådet ønsker at give mulighed for fortætning i disse områder, specielt i de områder, der ligger tættest ved stationen.

Mange af boligerne har et stort energiforbrug, som byrådet gerne ser nedbragt, og derfor ses der positivt på initiativer, der kan bidrage til større bæredygtighed.

I Skovvang bydel ligger kommunens største samlede etagehusområde, som er opført efter en samlet plan i begyndelsen af 60'erne.

På nordsiden og østsiden af Børstingerød-kilen ligger ligeledes etagehusbebyggelser. Herudover er der etagehusbebyggelse i Allerød Bymidte og mindre etagebebyggelser i tilknytning til eller i nærheden af bymidten.

I de kommende år planlægges der for byudvikling syd for Sortemosevej og Kongevejen.

Der planlægges derudover for 26 boliger ved Kirsebærgården i Vestcenteret, som er udlagt til centerområde med mulighed for boliger.

Erhvervsområder
Borupgård er det største erhvervsområde i Lillerød-Blovstrød, og der er lokalplanlagt for en fortætning i området, 

Engholm erhvervsområde ligger i Engholm bydel og er stort set fuldt udbygget.

Mellem Lillerød og Blovstrød ligger forskellige enkeltstående erhvervsvirksomheder, som kommuneplanen medvirker til at skabe bymæssig sammenhæng imellem.

Skoler og kirker
Skolerne udgør et naturligt centrum i de enkelte bydele, og arealudlæggene til skolerne og deres idrætsanlæg fastholdes som områder til offentlige formål.

Der er tre kirker med kirkegårde i Lillerød-Blovstrød: De to gamle landsbykirker i Lillerød og Blovstrød og den nyere Engholm kirke.

Nye byområder
Der udarbejdes helhedsplan for udviklingen af et varieret boligområde i tre etaper på Sportsvej i den vestlige del af Lillerød til ca. 230 boliger.

Lynge-Uggeløse

Lynge-Uggeløse ligger i den vestlige del af kommunen og er vokset sammen af de to tidligere selvstændige landsbyer Lynge og Uggeløse.

Centrum i byområdet er Lynge Bytorv ved Hillerødvej.

De ældste og kulturhistorisk mest værdifulde byområder er de bevarede dele af Lynge landsby og Uggeløse landsby med hver sin landsbykirke og kirkeomgivelser.

Bydele
Lynge-Uggeløse udgør én bydel, hvor Lynge skole er det fælles samlingspunkt for borgerne.

Detailhandel
Lynge Bytorv er byområdets detailhandelscenter, og herudover er der et mindre område med butikker og servicevirksomheder ved Lynghøjvej.

Boligområder
Boligområderne i Lynge-Uggeløse er helt overvejende bebygget med åben lav bebyggelse. Der er dog også enkelte rækkehusområder og lignende tæt lav bebyggelse.

Mange af boligerne har et stort energiforbrug, som byrådet gerne ser nedbragt. Derfor ser byrådet positivt på initiativer, der kan bidrage til større bæredygtighed i de forskellige områder.

Kun på Lynge Bytorv findes enkelte etageboliger over butikkerne. Området ved Julemose Vænge planlægges bebygget med rækkehuse.

Ved Langkæret, som blev udlagt til boligområde med Kommuneplan 2017, planlægges for et mindre alment boligområde til ca. 36 almene boliger.

Skole og kirker
Lynge skole udgør som nævnt samlingspunktet i Lynge Uggeløse bydel, og arealudlægget til skolen fastholdes.

Lynge og Uggeløse har hver sin landsbykirke med kirkegård.

Vassingerød
Vassingerød Industriområde er kommunens største erhvervsområde. Området strækker sig langs med Nymøllevej fra Slangerupvej i syd til Farremosen i nord.

I området kan placeres virksomheder, som har særlige beliggenhedskrav, f.eks. virksomheder, der skal ligge i større afstand fra boliger på grund af støj eller lugt, samt transport- og distributionserhverv

Især den sydligste og ældste del af området trænger til en vis opgradering.

I tilknytning til industriområdet ligger Vassingerød landsby og boligområdet ved Bøgevangen. Herudover er der boliger langs østsiden af den sydligste del af Vassingerødvej. Disse boligområder giver begrænsninger på, hvilke virksomheder, der kan lokaliseres i industriområdet.

I trekanten mellem Hillerød motorvejen Nymøllevej og Farremosen er der udlagt et 33, 5 ha stort område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav samt til transport- og distributionserhverv.