Bemærkninger til retningslinjer

Afgrænsningen af det stationsnære kerneområde er fastlagt i retningslinjerne for erhvervsområder, men gælder også for andre byformål. Det stationsnære kerneområde defineres som det område, der ligger inden for en gangafstand på 600 meter fra stationen. Afgrænsningen er vist på kort, og retningslinjerne indeholder bestemmelse om, at bebyggelsesprocenten i det stationsnære kerneområde skal være på maksimalt 110. I det stationsnære kerneområde kan placeres byfunktioner med mange arbejdspladser eller en høj besøgsfrekvens. 

Det stationsnære kerneområde omfatter ikke alle arealer inden for gangafstanden på 600 meter fra stationen. Sammenhængende villaområder holdes udenfor med en lavere bebyggelsestæthed.

Ud over det stationsnære kerneområde defineres et stationsnært område som et cirkelslag med radius på 1.200 meter fra stationen. Under visse betingelser kan der i det stationsnære område placeres funktioner af samme type som i det stationsnære kerneområde.

Eksisterende erhvervsområder
Engholm erhvervsområde fastholdes med sin nuværende karakter, og der er kun begrænsede byggemuligheder tilbage. Det samme gælder Borupgård, hvor der dog er lokalplanlagt for fortætningsmuligheder,

Miljømæssigt er virksomheder inddelt i forskellige klasser afhængigt af afstandskrav til boliger. Klasse 1-4 kan placeres i afstand til boliger på 0-100 meter og omfatter f.eks. lettere industri, liberale erhverv, mindre virksomheder som elektronikværksteder, håndværksprægede virksomheder m.fl.

Vassingerød Syd er kommunens største erhvervsområde på cirka 115 ha.  Området er forbeholdt virksomheder som maskinfabrikker, betonfabrikker, medicinalvirksomheder m.fl., det vil sige virksomheder, som miljømæssigt er klassificeret i klasse 6-7, samt transport- og distributionserhverv Sidstnævnte kan både være i miljøklasse 6 og 7, og lavere miljøklasser.

I Farremosen kan på baggrund af den gode trafikale beliggenhed lokaliseres transport- og distributionsvirksomheder og virksomheder som miljømæssigt er klassificeret i klasse 6-7. Førstnævnte kan både være i miljøklasse 6 og 7, og lavere miljøklasser.

Det skal sikres, at Vassingerød Syd og Farremosen fastholdes som lokaliseringsmulighed for virksomheder med særlige beliggenhedskrav (miljøklasse 6-7 virksomheder), og at der ikke gives tilladelse til at placere virksomheder, der begrænser den fremtidige lokalisering af virksomheder med særlige beliggenhedskrav.

Virksomheden WS Audiology, som er beliggende i erhvervsområdet Vassingerød Nord, udpeges som virksomhed af national interesse, da virksomheden er en arbejdsplads af regional betydning med væsentlige investeringer knyttet til dens beliggenhed.

Det forventes, at Vassingerød Nord, efter aftale med staten, vil komme til at indgå i det ydre storbyområde, i hh. til fingerplanens bestemmelser, for at muliggøre udvidelsen af WS Audiology og sikre virksomhedens drifts- og udviklingsmuligheder. Udnyttelse af et fremtidigt landsplandirektiv kræver forudgående kommunal planlægning efter bestemmelserne i planloven.

Erhvervsområder i landzone i den nye del af Blovstrød skal indgå i den samlede planlægning for området og overføres til byzone.

Produktionsvirksomhederne i Allerød Kommune er primært lokaliseret inden for erhvervsområderne Vassingerød Syd og Nord samt Farremosen. Der skal tages højde for produktionsvirksomhedernes drifts- og udviklingsmuligheder, når der planlæg­ges for anvendelse af naboarealer til disse områder.

Da Vassingerød Syd og Farremosen allerede er udlagt til virksomheder med særlige beliggenhedskrav, udlægger kommuneplanen ikke yderligere erhvervsområder, forbeholdt produktionsvirksomheder. Begge områder er lokalplanlagt, og der er i begge lokalplaner fastlagt zonering af områderne med minimumsafstande til de forskellige virksomhedsklasser og forureningsfølsom arealanvendelse.

Der er i Allerød Kommune ikke virksomheder, som er omfattet af risikobekendtgørelsen (BEK nr. 1666 af 14/12/2006), og der er derfor ikke retningslinjer for denne type virksomhed i kommuneplanen.

Statisk kort