Bemærkninger til retningslinjer

Afgrænsningen af det stationsnære kerneområde er fastlagt i retningslinjerne for erhvervsområder, men gælder også for andre byformål. Det stationsnære kerneområde defineres som det område, der ligger indenfor en gangafstand på 600 meter fra stationen. Afgrænsningen er vist på kort, og retningslinjerne indeholder bestemmelse om, at bebyggelsesprocenten i det stationsnære kerneområde skal være på maksimalt 110. I det stationsnære kerneområde kan placeres byfunktioner med mange arbejdspladser eller en høj besøgsfrekvens.

Det stationsnære kerneområde omfatter ikke alle arealer indenfor gangafstanden på 600 meter fra stationen. Sammenhængende villaområder holdes udenfor med en lavere bebyggelsestæthed.

Udover det stationsnære kerneområde defineres et stationsnært område som et cirkelslag med radius på 1.200 meter fra stationen. Under visse betingelser kan der i det stationsnære område placeres funktioner af samme type som i det stationsnære kerneområde.

Eksisterende erhvervsområder
Engholm erhvervsområde fastholdes med sin nuværende karakter, og der er kun begrænsede byggemuligheder tilbage. Det samme gælder Borupgård, hvor der dog er lokalplanlagt for fortætningsmuligheder,

Miljømæssigt er virksomheder inddelt i forskellige klasser afhængigt af afstandskrav til boliger. Klasse 1-4 kan placeres i afstand til boliger på 0-100 meter og omfatter f.eks. lettere industri, liberale erhverv, mindre virksomheder som elektronikværksteder, håndværksprægede virksomheder m.fl.

Vassingerød er kommunens største erhvervsområde på cirka 115 ha. Området er forbeholdt virksomheder som maskinfabrikker, betonfabrikker, medicinalvirksomheder m.fl., det vil sige virksomheder, som miljømæssigt er klassificeret i klasse 6 - 7.

I Farremosen kan på baggrund af den gode trafikale beliggenhed lokaliseres transport- og distributionsvirksomheder og virksomheder som miljømæssigt er klassificeret i klasse 6 - 7.

Det skal sikres, at Vassingerød og Farremosen fastholdes som lokaliseringsmulighed for virksomheder med særlige beliggenhedskrav (klasse 6-7 virksomheder), og at der ikke gives tilladelse til at placere virksomheder, der begrænser den fremtidige lokalisering af virksomheder med særlige beliggenhedskrav.

Erhvervsområder i landzone i den nye del af Blovstrød skal indgå i den samlede planlægning for området og overføres til byzone.

Nye erhvervsområder ved Nymøllevej
I Allerød Kommunes Planstrategi 2015 (Se Planstrategi under bilag) er der forslag om at udlægge nye erhvervsområder mellem Farremosen og Vassingerød. Kommunens udlæg af nye erhvervsarealer i det øvrige hovedstadsområde skal aftales med Staten og derfor afventer den endelige planlægning af nye erhvervsområder en kommende fingerplanrevision.

Der er i Allerød Kommune ikke virksomheder, som er omfattet af risikobekendtgørelsen (BEK nr. 1666 af 14/12/2006), og der er derfor ikke retningslinjer for denne type virksomhed i kommuneplanen.