Bemærkninger til retningslinjer

En fremskrivning af udviklingen i biltrafikken i Allerød Kommune viser, at der ikke er behov for nye større vejanlæg. På det regionale vejnet er der derimod behov for udvidelser og nyanlæg. Det gælder først og fremmest Hillerødmotorvejen, som skal udvides fra 2 til 4 spor på strækningen fra Nymøllevej og nordpå. Der skal ligeledes reserveres areal til forlængelse af en "tværvej" fra Nymøllevej og videre sydpå. Reservationen skal aftales med Egedal Kommune. 

På baggrund af den almindelige fremskrivning af trafikmængderne kan der vise sig behov for kapacitetsudvidelser på flere vejstrækninger og i visse kryds. Der er samtidig behov for at reservere areal til trafiksikkerhedsforbedringer på nogle af de overordnede trafikveje.

For at få mere end én person i hver bil i forbindelse med bolig - arbejdsstedskørsel, bør det overvejes at etablere samkørselspladser.

Statisk kort