Baggrund for retningslinjer

Det er et overordnet hensyn at sikre, at der fastholdes en klar grænse mellem land og by, og at egentlig byvækst sker i byzone eller i direkte tilknytning til eksisterende byer, og at byvækst sker indefra og ud. Ligeledes er det et overordnet hensyn, at der ikke inddrages mere areal til byvækst, end der reelt er behov for. Det skal sikre bedst mulig udnyttelse af investeringer i eksisterende service og infrastruktur og hindre spredt bebyggelse i det åbne land, der som udgangspunkt skal forbeholdes jordbrugserhvervet og energiproduktion.

Lovgrundlag
Det er et krav, at kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for udlægning af arealer til byzoner og sommerhusområder, og at de afgrænsede områder vises på kort, jf. planlovens § 11a, stk. 1 nr. 1.

Kommuneplanlægningen skal under hensyn til lokale forhold indeholde en strategisk planlægning, der sammenhængende tager stilling til muligheder for udvikling af landsbyer, jf. planlovens § 5 c.

Fingerplan 2019
Fingerplanen opdeler Hovedstadsområdet i 4 geografiske områdetyper: 1) det indre storbyområde, 2) det ydre storbyområde (byfingrene), 3) de grønne kiler, og 4) det øvrige hovedstadsområde.

Lillerød-Blovstrød ligger i det ydre storbyområde, mens Lynge-Uggeløse ligger i det øvrige hovedstadsområde. Det har betydning for byudviklingsmulighederne, idet det alene er i det ydre storbyområde (byfingrene), der kan ske byudvikling af regional betydning. I Lynge-Uggeløse kan der alene ske byudvikling af lokal karakter. Fingerplanen giver ikke mulighed for at udlægge nye sommerhusområder.

Udlæg af ny byzone i landområderne i ydre Hillerødfinger og ydre Frederikssunds­finger forudsætter, at de berørte kommuner i hver af de ydre byfingre med staten har aftalt et grundlag for at fastlægge afgrænsning og anvendelse af nye grønne kiler langs med og på tværs af byfingrene, som er koordineret på tværs af kommunegrænserne. Afgrænsning og an­vendelse af de nye grønne kiler indarbejdes i en efterfølgende revision af Fingerplanen

Planstrategi 2019
Det er byrådets mål, at der sikres et varieret boligudbud, hvad angår størrelse, pris og ejerforhold, samt miljømæssige og arkitektoniske kvaliteter for derved at fremstå som en attraktiv bosætningskommune for en bred målgruppe af borgere.

Det er byrådets mål at tilstræbe byfortætning, mulighed for bynatur og høj miljømæssig og arkitektonisk kvalitet.

Kommuneplan 2021
Der udlægges ikke nye arealer til byudvikling udenfor eksisterende byzone med kommuneplan 2021. For at sikre udvikling og et varieret boligudbud i kommunen, er der dog brug for at fortætte og ændre anvendelse, hvor det er muligt inden for de eksisterende byområder.

Fingerplan 2019

Fingerplan 2019