Baggrund for retningslinjer

Lovgivning
Det fremgår af planlovens § 11a, stk. 1, nr. 5 at kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for beliggenheden af tekniske anlæg, herunder biogasanlæg.

I henhold til Varmeforsyningslovens § 3 påhviler det kommunalbestyrelsen i samarbejde med forsyningsselskaber og andre berørte parter at udføre en planlægning for varmeforsyningen i kommunen. Planen skal revideres løbende, og den skal tage hensyn til både lokalplaner og kommuneplanen. Varmeforsyningslovens hovedprincipper er:

  • Kommunerne har ansvar for at godkende projekter for kollektiv varmeforsyning
  • Kommunerne skal godkende det mest samfundsøkonomiske projekt
  • Kollektive varmeforsyningsanlæg er underlagt betingelse om indregning af nødvendige omkostninger ("hvile-i-sig-selv-princippet”)

Nationale interesser
Det er et statsligt mål at Danmark skal være uafhængigt af fossile brændstoffer, såsom olie, naturgas og kul. I overensstemmelse med målet er der indført forbud i Bygningsreglementet om udbygning af naturgasnettet og en bestemmelse om at bygningsopvarmning skal baseres på vedvarende energi.  

Klimaplan 2020
Det er byrådets mål at kommunen samlet set er CO2 neutral i 2050 og at kommunen har CO2-neutral el- og varmeforsyning i 2035.