Integration af miljøhensyn

Miljøvurderingen er gennemført med henblik på at sikre en integration af miljøforhold i planforslaget. Emnerne i miljørapporten er fastsat i afgrænsningsrapporten, hvor det blev vurderet, at påvirkningen på følgende miljøfaktorer skal indgå i miljøvurderingen: biologisk mangfoldighed, flora og fauna, befolkningen, menneskers sundhed, vand, arealanvendelse, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab og kumulative effekter.

I miljørapporten er det vurderet, at vedtagelse af forslag til Allerød Kommuneplan 2021 kan have nedenstående miljømæssige påvirkninger Det er angivet med kursiv, hvilke ændringer i kommuneplanen, der gennemføres i forbindelse med den endelige vedtagelse og hvilken miljømæssig betydning ændringerne har.

 

Biologisk mangfoldighed, flora og fauna

Naturbeskyttelsesområder og økologiske forbindelser

Ændringen af ramme EN.R.01 fra rekreativt område til boligområde kan have en virkning på den biologiske mangfoldighed, da der inden for området findes en §3-beskyttet sø og et større skovareal, hvor der kan være beskyttede arter.

Det kan ikke udelukkes, at der vil være tale om en væsentlig påvirkning. Dette afhænger dog af den efterfølgende planlægning for boligområdet og udmøntningen heraf i mulige tilladelser.

Natura 2000 områder

Tredje generation af Natura 2000-planerne er under udarbejdelse og basisanalyserne herfra udkom 11. juni 2021, og det er derfor nu muligt at opdatere kommende kommuneplan jf. de nye udpegninger. Omend en forøget inddragelse af natur er positivt, er der alene tale om en ajourføring og ikke en konsekvens som følge af den nye kommuneplan. Påvirkningen vurderes ikke at være væsentlig.

Ændring af retningslinjer for naturbeskyttelse i kommunen.

Retningslinjer for biologi og beskyttede naturområder er omskrevet og indeholder nu formuleringer om Grønt Danmarkskort. Opdateringen er sket som konsekvens af nye redegørelseskrav. Påvirkningen vurderes ikke at være væsentlig.

 

Befolkningen og menneskers sundhed

Vejstøj

Der udpeges et område til boliger ved Sportsvej ved Lillerød tæt på Hillerødmotorvejen, som bidrager med vejstøj til de omkringliggende områder og er udpeget som støjbelastet areal i den gældende Kommuneplan 2017. Allerød Kommune har i dialog med Vejdirektoratet indført en retningslinje, der skal sikre at der ikke kan etableres boliger medmindre vejstøjen kan nedbringes så Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejstøj i boligområder på 58 dB kan overholdes. Påvirkningen af befolkningen og menneskers sundhed vurderes med den tilføjede retningslinjen for vejstøj ikke at være væsentlig. Påvirkningen vurderes ikke at være væsentlig.  

Rekreative formål

Området til boliger ved Sportsvej er delvist omfattet af Allerød Idrætspark og syv af parkens i alt 12 boldbaner. I forslaget til etableringen af boliger i kommuneplanforslaget lægges der op til, at der indføres en retningslinje, som skal sikre at der findes erstatningsbaner et andet sted i Allerød Kommune, forud for etableringen af boliger. Påvirkningen vurderes ikke at være væsentlig. 

 

Vand

Boligområdet ved Sportsvej i forslaget til kommuneplanen, ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser, indvindingsopland og indsatsområde inden for nitratfølsomme indvindingsområder. Området omfatter to søer som er registreret som værdifuld natur. Påvirkningen på grundvand og overfladevand kan ikke på dette planlægningsniveau afvises at være væsentlig. Påvirkningen vurderes at være væsentlig.

 

Arealanvendelse

I forslaget til Kommuneplan 2021 udarbejdes et nyt retningslinjekort for risikoområder for byer, det åbne land og visse vandløb, i forhold til oversvømmelser og stormflod med dertilhørende retningslinjer for planlægningen inden for risikoområderne. Påvirkningen vurderes at være væsentlig. Den konkrete påvirkning kan dog først vurderes i forbindelse med den mere detaljerede efterfølgende planlægning.

 

Klimatiske faktorer

I forslaget til kommuneplanen udtages areal og retningslinjer for vindmøller ved Kollerød. Herudover udtages et areal mellem Nymøllevej og Hillerødmotorvejen som er udlagt til placering af fælles biogasanlæg. Påvirkningen af kommunens mulighed for at bidrage til den vedvarende energi og den deraf følgende reduktion af CO₂ udledningen vurderes at være væsentlig.

 

Materielle goder

I forslaget til kommuneplanen udpeges et nyt område til boliger ved Sportsvej, Lillerød. Rammerne for antallet af mulige boliger i områderne Kirsebærgården, Enghaven og Langkære forøges. Der muliggøres et plejehjem ved byudviklingsområdet syd for Sortemosevej og et boligområde ved Skovvang tilbageføres til offentlige formål, som var den oprindelige anvendelse for området. Adgang til flere nye boliger og offentlig services i Allerød Kommune medfører en forøgelse af de materielle goder i kommunen. Påvirkningen vurderes at være positiv.

Allerød Kommune har i samarbejde med Erhvervsstyrelsen udpeget en virksomhed som produktionsvirksomhed af national interesse, og der muliggøres for at der kan etableres transport- og logistikvirksomheder i Vassingerød Industriområde, som er beliggende ca. 2 km vest for Hillerødmotorvejen. Påvirkningen vurderes at være positiv.

De nugældende butiksstørrelser i Allerød opdateres i forhold til de butiksstørrelser, der er muliggjort med revisionen af Planloven[1]. Påvirkningen vurderes at være positiv.

 

Kumulative effekter

Etablering af et nyt boligområde ved Sportsvej kan medføre øget trafik i området, som også kan bidrage til mere trafikstøj.  Det vurderes, at antallet af boliger ikke vil forøge trafikken i betydelig grad. Vejstøjen vurderes heller ikke at blive forøget i området. Påvirkningen vurderes ikke at være væsentlig. 

 

 

[1] Bekendtgørelse af lov om planlægning – LBK nr. 1157 af 01/07/2020