Bemærkninger til retningslinjer

Landskabet i Allerød Kommune varierer mellem store skovområder, åbne landbrugsflader, værdifulde naturområder og attraktive bynære landskaber. Man skal flytte sig ganske lidt, før landskabet ændrer karakter og byder på nye oplevelser, udsigter eller værdier. De landskabelige interesser knytter sig til landskabet, som det umiddelbart opleves og ses.

Landskabstyperne i Allerød Kommune udspringer af den geologiske dannelse, naturgrundlaget og menneskets brug af landskabet gennem århundreder. Nogle landskaber fremstår oprindelige og intakte, mens andre er påvirket eller omformet af fx råstofindvinding, byudvikling m.v.

Allerød Kommune har i 2016/2017 udført en landskabskarakterkortlægning (LKM) af hele kommunen, for at få et bedre videns- og administrationsgrundlag for landskab. I analysen er landskabstyperne: Landbrugsfladen, Tunneldalene, Mosaikken, Skovryggen og Søbakken inddelt i 8 karakterområder.

Områdernes terræn, naturlige og menneskeskabte elementer, visuelle oplevelsesmuligheder og landskabsværdier er beskrevet. Der er givet anbefalinger til den fremtidige planlægning og forvaltning, de væsentligste beskyttelsesinteresser samt til, hvordan nye anlæg kan indpasses under hensyntagen til områdernes landskabskarakter og identitet (Se Landskabskarakterkortlægningen under bilag).

Landskabelige interesser
LKM danner grundlag for at forstå landskabet og for at beskytte og udvikle landskabet med udgangspunkt i landskabets karakter. Formålet med retningslinjerne er:

  • at sikre at ændringer og nye anlæg indpasses i forhold til områdernes landskabskarakter
  • at bevare og styrke de landskabelige værdier i kommunen som helhed, herunder de visuelle oplevelsesmuligheder og landskabets variation.

Med LKM inddeles landskabet i tre niveauer: Særlig værdifulde landskaber, landskaber med generelle beskyttelsesinteresser og landskaber med udviklingsmuligheder.

Især de særlige værdifulde landskaber er sårbare over for indgreb, som ændrer landskabskarakteren. Det kan være ny bymæssig bebyggelse, åbent beliggende industri, større fritidsanlæg, råstofindvinding, tekniske anlæg eller større beplantninger, der kan virke visuelt dominerende, forstyrre landskabsoplevelsen eller udviske de karaktergivende træk.

Al indpasning af nye anlæg eller ændringer i arealanvendelsen skal derfor ske på baggrund af anbefalingerne i LKM. Der skal foretages en konkret analyse og vurdering af: Påvirkningen af landskabets karakter, terrænforhold, udsigtsforhold, markante natur- og dyrkningsarealer, bebyggelser og oplevelsesmuligheder samt om placering og udformning vil dominere eller virke fremmed i landskabet.

Større uforstyrrede landskaber
Større uforstyrrede landskaber er området, hvor mennesker kan færdes i fredelige omgivelser fri for dominerende eller støjende tekniske anlæg. Landskaber uden tekniske anlæg eller støj bliver færre og færre og har en stor værdi, og er væsentlige at værne om. I Allerød Kommune findes to større uforstyrrede landskaber beliggende inden for Tunneldalene og Søbakken. Disse landskaber er sårbare over anlæg der forstyrrer den visuelle oplevelse af landskabet eller som påvirker området negativt. Det kan fx være anlæg som vindmøller, master, større fritidsanlæg, ridehaller eller andre større bebyggelser samt støjende anlæg.