Baggrund for retningslinjer

Lovgivning
Kommuneplanen skal i henhold til planlovens § 11a, stk. 1, nr. 19 indeholde retningslinjer for anvendelsen af vandløb, søer og kystvande samt udpegede badevandsområder.

I miljømålsloven findes reglerne for de statslige vand- og naturplaner samt kommunale handleplaner på vandområdet.

Nationale interesser
Retningslinjerne gælder indtil de nye statslige indsatsplaner træder i kraft. De statslige indsatsplaner er implementering af EU´s vandrammedirektiv, hvor den overordnede målsætning er, at alle vandområder skal opnå god økologisk tilstand. Indsatsplanerne bliver fulgt op af kommunale handleplaner og konkrete initiativer, der skal medvirke til at målsætningen for de enkelte områder opfyldes.

Sideløbende med vandplanerne er der udarbejdet indsatsplaner for Natura 2000-områderne. Indsatsplanerne er fulgt op af kommunale handleplaner og konkrete initiativer med henblik på at opnå en gunstig bevaringsstatus i naturområderne. Naturplanerne er en implementering af EU´s habitatdirektiv.

Statisk kort