Natur og Grønt Danmarkskort

2.3.1  Grønt Danmarkskort fremgår af kortbilag og består af naturbeskyttelsesområder, herunder eksisterende Natura 2000- områder på land, samt økologiske forbindelser, potentielle naturbeskyttelsesområder og potentielle økologiske forbindelser.

2.3.2 Tilstanden og arealanvendelsen må ikke ændres inden for de udpegede områder i Grønt Danmarkskort, hvis det forringer områdernes biologiske værdi. Ændringer kan dog ske som led i forbedring af områdets naturværdier eller i medfør af allerede gældende bestemmelser i en fredning eller lokalplan, eller hvis det ud fra en konkret vurdering kan ske uden at forringe de biologiske værdier og helheder, særligt værdifulde sammenhænge eller enkeltelementer.

2.3.3 Der må ikke foretages ændringer som overskærer økologiske forbindelser eller potentielle økologiske forbindelser, reducerer eller i øvrigt forringer de økologiske forbindelsers biologiske værdier, uden at der sikres kompenserende foranstaltninger. Spredningsmulighederne for vilde planter og dyr skal søges øget gennem forbedring af eksisterende eller etablering af nye naturområder.

2.3.4 Uden for de udpegede områder i Grønt Danmarkskort skal naturområder og småbiotoper i videst muligt omfang bevares. Det skal generelt være muligt at etablere nye naturområder og småbiotoper til understøttelse af den biologiske mangfoldighed.

2.3.5 Prioritering af kommunens naturindsats, der vedrører Grønt Danmarkskort, er vedtaget i Allerød Kommunes Strategi for Biologisk mangfoldighed 2017:

1: Prioritering af naturplejen i Allerød Kommune er på 9 naturområder i kommunen, hvoraf 8 ligger i det Grønne Danmarkskort. Heraf er 2 af dem ”gamle” Natura 2000 områder, der ikke kun er statsskove.

2: Allerød Kommunes 18 prioriterede arter og deres levesteder er prioriteret for en indsats for naturen. 17 af disse arter har enten alle deres levesteder, eller deres vigtigste levesteder, i områder, der er udpeget i Allerød Kommunes Grønne Danmarkskort. Indsatsen er ofte specifikke naturprojekter eller specifik langsigtet naturpleje i et forsøg på at sikre disse arters levesteder.

3: Hvilende prioriterede naturområder. Disse omfatter grusgrave, der har et udviklingspotentiale, men hvor indsats afventer afsluttende gravning, muligheder for samarbejde med lodsejere mv. Disse ligger i de, i Grønt Danmarkskort, udpegede potentielle økologiske forbindelser og naturområder.

2.3.6 Inden for de udpegede områder i Grønt Danmarkskort må der som hovedregel ikke planlægges eller gennemføres byggeri og anlæg ud over det, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af landbrug og skovbrug. Der må ligeledes ikke inddrages arealer til byudvikling og placering af ren jord.

Såfremt der bygges, skal bygninger og anlæg inden for de udpegede områder placeres og udformes med hensyntagen til bevaring, beskyttelse og mulig forbedring af naturværdierne og de udpegede arters levevilkår.

2.3.7 Inden for områder i Grønt Danmarkskort og andre områder med biologiske værdier skal muligheden for adgang, oplevelse og forståelse af naturværdierne styrkes under hensyntagen til områdernes sårbarhed for flora og fauna.

2.3.8 I Natura 2000 områder må der ikke ske forringelse af naturtyper og levesteder eller ske betydelig forstyrrelse af de arter, for hvilke området er udpeget, herunder ved påvirkning fra ændringer uden for områderne. Områderne skal forvaltes i overensstemmelse med de statsligt vedtagne naturplaner og de kommunale handleplaner. 

2.3.9 Der må ikke ske planlægning eller administration, der kan beskadige eller ødelægge levesteder for arter på habitatdirektivets bilag IV.

2.3.10 Inden for de udpegede områder i Grønt Danmarkskort, der samtidigt er udlagt som graveområder til råstofindvinding, kan der gives tilladelse til indvinding af råstoffer på særlige vilkår, som sikrer, at der tages afgørende hensyn til de konkrete biologiske værdier både under og efter råstofgravningen, Bl.a. skal der stilles vilkår om, at graveområderne efterbehandles til naturformål. Mulighederne for at naturindholdet i de udpegede interesseområder kan forbedres gennem naturpleje og naturgenopretning skal udnyttes jf. bemærkninger til retningslinjer nedenfor.  Dette gælder også de potentielle naturbeskyttelsesområder (St. Rosenbusk og Kollerød Lergrave).

2.3.11 Eventuelle lavbundsarealer inden for de udpegede biologiske interesseområder skal så vidt muligt søges genoprettet som vådområder.

2.3.12 Udpegning til Grønt Danmarkskort vil ikke indebære nye restriktioner for hverken
Forsvarsministeriets nuværende eller fremtidige aktiviteter i nationalt og internationalt beskyttede naturområder eller i andre områder, der måtte blive omfattet af Grønt Danmarkskort. Dette gælder uanset, at der uden for Forsvarsministeriets arealer er hensigten, at kommunerne ved deres administration af planloven eller anden lovgivning skal lade hensynet til en udpegning af et areal til Grønt Danmarkskort indgå i kommunens vurdering af, om der kan gives tilladelse til det ansøgte.

Statisk kort