Baggrund for retningslinjer

Lovgrundlag
Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for beliggenheden af trafikanlæg, jf. planlovens § 11 a, stk. 1, nr. 4.

Statslige interesser
Det er en statslig interesse at sikre en sammenhængende overordnet transportstruktur og at sikre arealer til fremtidige infrastrukturanlæg. Det omfatter de hidtidige arealreservationer i kommuneplanerne og de vej- og baneprojekter i de gældende politiske aftaler på området. Formålet er at sikre, at arealerne ikke disponeres til andre formål og at sikre, at de arealinteresser, der er knyttet til anlægget som fx støjkonsekvenszoner, respekteres. Det er ligeledes en statslig interesse, at nye trafikanlæg lokaliseres under hensyn til natur-, kultur- og landskabsinteresser.

Fingerplan 2013
Fingerplanen fastlægger som noget nyt regler for planlægning af et sammenhængende overordnet cykelstinet for pendlere på tværs af kommunegrænser. Planlægning af et sammenhængende stinet indgik i den tidligere regionplanlægning. Stinettets hovedformål er at tilbyde så direkte og hurtige ruter som muligt for cykeltransport fra bolig til arbejde. Stinettet består i den centrale del af storbyområdet af de såkaldte supercykelstier. I de øvrige kommuner i hovedstadsområdet er udgangspunktet det overordnede regionale trafikstinet, som blev fastlagt i den tidligere regionplan.

Fingerplanen fastlægger endvidere regler for planlægning af et sammenhængende overordnet rekreativt stinet, som på tværs af kommunegrænser kan forbinde de større byområder med grønne kiler, kyst og værdifulde landskaber og naturområder. Det rekreative stinets hovedformål er at skabe størst mulig regional offentlig tilgængelighed til alle hovedstadsområdets attraktive grønne områder.

Pendler-stinettet og det rekreative stinet er angivet med principielle linjeføringer, hvilket betyder, at der i kommuneplanlægningen kan fastlægges alternative linjeføringer på udvalgte strækninger. Det er dog en forudsætning, at stiføringen overholder Fingerplanens principper for stiplanlægning. Det er blandt andet et væsentligt kriterium, at pendler-stinettet sikrer cykelpendlere direkte forbindelse til overordnede trafikmål såsom bolig- og arbejdspladskoncentrationer, trafikterminaler mv., mens det rekreative stinet skal være sammenhængende og tilrettelægges med henblik på rekreativ anvendelse og oplevelse.

Fingerplanens principielle linjeføringer for såvel pendlerstier som rekreative stier er videreført og præciseret i kommuneplanen.

Planstrategi 2015
I henhold til Planstrategi 2015 vil byrådet arbejde for, at:

  • Nye boligområder etableres med gode stiforbindelse til skole og bymidterne
  • Udbygge det rekreative stinet og skabe nye støttepunkter for friluftslivet
  • Fortsat indgå i projekter omkring fremme af cyklisme, f.eks. supercykelstier på tværs af kommunegrænser og cykelkampagner
  • Der udarbejdes en handleplan for fremme af cyklisme
  • Skabe bedre trafikafvikling i Bymidten bl.a. gennem bedre cykelforbindelser

Kommuneplan 2017

  • Der er udpeget nye planlagte trafikstier i bymidten ved Rønne Allé og Lilledal for at sikre bedre forbindelser i Bymidten.
  • Der er udpeget nye planlagte trafikstier langs Poppelvej for at forbedre adgangen til Lillvang Skole, afdeling Skovvang.
  • Der er udpeget ny planlagt trafiksti på Rådhusvej, som skal forbinde Supercykelstien fra Farum med stinettet i den vestlige del af Lillerød.
  • Der er udpeget nye planlagte trafik- og rekreative stier i den nye del af Blovstrød og Teglværkskvarteret. Stiernes placering er præciseret efter vedtagelsen af rammelokalplanerne for områderne.
  • Der er udpeget en ny planlagt rekreativ sti i det gamle tipvogn trace fra Røglevej til Gl. Kollerødvej. Stien vil gøre det muligt at færdes fra Lynge Grusgrav til Børstingerød Mose hovedsageligt på stier og mindre grusveje.