Kommuneplantillæg nr. 1 for dagligvarebutik og boliger ved Kirsebærgården

Baggrund
Økonomiudvalget besluttede den 15. juni 2021 at igangsætte udarbejdelsen af en ny lokalplan for en dagligvarebutik og boliger ved Kirsebærgården, matr. nr. 4ev, Kollerød By, Lynge, samt et kommuneplantillæg, som muliggør en højere bebyggelsesprocent inden for planområdet.

Formål
Planforslagene skal muliggøre udvidelse af bebyggelsen inden for planområdet herunder udvidelse af dagligvarebutikken samt etablering af boliger på 1. og 2. sal, som er ansøgt ved et samlet projekt fra de to grundejere.

Indhold
Med Kommuneplantillægget ændres rammebestemmelserne for rammeområde EN.C.01 således at bebyggelsesprocenten hæves fra 40% til 65%, mens den maksimale bygningshøjde på 11 meter fastholdes. 

Miljøvurdering
Allerød Kommune har i forbindelse med udarbejdelsen af forslag til kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2021 og lokalplan 2-322 foretaget en screening i henhold til ”Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)” LBK nr. 1976 af 27. oktober 2021. Screeningsskemaet er vedlagt lokalplanforslaget.

Planen vurderes at være omfattet af lovens § 8 stk. 2, nr. 1, idet den kun fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan. Planen er derfor screenet i henhold til lovens bilag 3, pkt. 1 og 2.

Allerød Kommune har på baggrund af screeningen vurderet, at lokalplan 2-322 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 1 ikke vil medføre væsentlig indvirkning på miljøet, og der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Afgørelse om ikke at foretage en miljøvurdering er offentliggjort sammen med offentliggørelsen af forslagene til kommuneplantillæg og lokalplan.

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

EN.C.01 - Vestcenteret

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:

EN.C.01 - Vestcenteret