Vindmøller

Store møller

6.1.1 I det udpegede vindmølleområde ved Vassingerød kan der kun opstilles én vindmølle med en totalhøjde på maksimalt 110 meter. 

6.1.2 Forholdet mellem navhøjde og rotordiameter skal for store møller med en totalhøjde på under 100 meter være mellem 1:1 og 1:1,1. For møller med en totalhøjde på 100 meter og derover skal forholdet være mellem 1:1,1 og 1:1,35. 

6.1.3 Vindmøller må ikke opstilles nærmere nabobeboelse end fire gange møllens totalhøjde.

Husstandsvindmøller
6.1.4 
Husstandsvindmøller kan kun opstilles uden for de udpegede vindmølleområder. Hustandsvindmøller må maksimalt være 25 meter høje og ved valg af placering, farve og udtryk skal tilstræbes, at møllerne falder naturligt ind i landskabet.

6.1.5 Husstandsvindmøller kan efter en konkret vurdering opstilles i land- og byzone. Som udgangspunkt skal de placeres enkeltvis i umiddelbar nærhed af bygningerne.

6.1.6 Placering af husstandsvindmøller i beskyttelsesområder for landskab, biologi, kulturhistorie og i de grønne kiler kan tillades efter en konkret vurdering, hvis beskyttelsesværdierne ikke forringes væsentligt.

Generelle krav til vindmøller

Afstandskrav
6.1.7 Vindmøller kan placeres i en afstand af 1 gange møllens totalhøjde fra overordnede veje eller jernbaner hen til mølletårnets yderste begrænsning – dog med et tillæg på 10 meter i forhold til jernbaner. For veje, der er pålagt byggelinjer, fastsættes afstanden fra disse.

6.1.8 Det skal vurderes, om vindmøller langs overordnede og vigtige veje udgør en trafiksikkerhedsmæssig risiko. Vindmøllerne må ikke placeres i vejens sigtelinie, hvis det vurderes at kunne fjerne trafikanternes opmærksomhed fra vejen og dens forløb.

6.1.9 Vindmøller skal placeres i en respektafstand fra højspændingsledninger på mindst møllens totalhøjde.

6.1.10 Placering af vindmøller indenfor 28 x totalhøjden fra en eksisterende vindmølle eller vindmølleområde kræver en vurdering af det landskabelige samspil mellem møllerne, herunder en redegørelse for hvorfor påvirkningen anses ubetænkelig.

Udskiftning

6.1.11 Store vindmøller uden for de udpegede vindmølleområder kan ikke udskiftes.

6.1.12 Udskiftning og sanering af husstandsvindmøller kan kun ske, hvis møllens fysiske udseende ikke ændres væsentligt.

Hensyn til radiokædeforbindelser
6.1.13 I områder, hvor der er overordnede radiokædeforbindelser placeret, vil tilladelse til opstilling af vindmøller både uden for og indenfor de udpegede vindmølleområder bero på en konkret vurdering af, om møllerne kan forstyrre forbindelsen.

Statisk kort