Baggrund for retningslinjer

Lovgrundlag
Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer til sikring af, at støjbelastede arealer ikke udlægges til støjfølsom anvendelse, medmindre den fremtidige anvendelse kan sikres mod støjgener planlovens §11 a, stk. 1, nr. 7. 

Nationale interesser.

Det er statslige mål at tilgodese støjende virksomheders behov for egnede arealer, at sikre mulighed for etablering og udvidelser af større infrastrukturelle anlæg, og at sikre forsvarets behov for øvelsesområder med støjende aktiviteter som eksempelvis skydebaner.

Støjkortlægning
I forbindelse med kommuneplan 2009 blev der gennemført en kortlægning af støjen i kommunen fra henholdsvis vejtrafik, jernbane og industrivirksomheder. Den absolut største støjkilde er vejtrafikstøj, hvor Hillerødmotorvejen medfører den største støjudbredelse efterfulgt af Nymøllevej, Kongevejen og Slangerupvej. Men også vejstrækninger gennem byområderne medfører støj for boliger, som overskrider grænseværdierne.

Jernbanestøjen overskrider kun for forholdsvis få boliger grænseværdierne.

Støj fra virksomheder er samlet set ikke noget stort problem i Allerød Kommune.

Kommuneplan 2021

Støjkortlægning fra 2009 er videreført i Kommuneplan 2021.

Statisk kort