Stier

5.3.1 Der skal sikres sammenhæng mellem trafikstinettet, såvel det regionale som lokale, og det rekreative stinet.

5.3.2 De eksisterende og planlagte lokale og regionale rekreative stier bør (og skal ved nyanlæg) sikres passage som vist på kortet, om nødvendigt niveaufri, over eller under barrierer som veje, baner og vandløb, så stiernes sikkerhed, sammenhæng og oplevelsesværdi tilgodeses.

5.3.3 Planlagte lokale og regionale trafikstier og rekreative stier skal indarbejdes i eventuelle lokalplaner for derved at sikre deres realisering.

5.3.4 Ved nye statslige vej- og baneanlæg skal den statslige planlægning indarbejde de eksisterende og planlagte lokale og regionale rekreative stier med sikre passager over eller under statsanlæggene.

Trafikstier
5.3.5 Trafikstier skal generelt være stier i eget tracé eller stier, der er tydeligt adskilt fra biltrafikken, for eksempel ved hjælp af en malet stribe, en græsrabat eller en kantsten. På strækninger med direkte kontakt til biltrafikken skal der være tydelig adskillelse mellem biler og cykler, for eksempel ved brug af farvet asfalt på cyklisternes areal. Belægningen skal være jævn og egnet til cykling. Det påhviler vejmyndigheden at sikre standarden på cykelstierne.

5.3.6 Med henblik på at skabe et sammenhængende net af trafikstier skal der reserveres arealer således:

 1. Langs med Nymøllevej
 2. Langs med Sandholmgårdsvej fra Center Sandholm mod Hørsholm
 3. Langs med Høveltevej og Tingbækvej mod Birkerød
 4. I Ny Blovstrød og Teglværkskvarteret, herunder langs Blovstrød Teglværksvej
 5. Langs med Kirkeltevej fra Frederiksborgvej til skolestien
 6. Langs med Gydevang fra Solvang til Frederiksborgvej
 7. Langs med Frederiksborgvej og Amtsvej i Lillerød Bymidte
 8. Langs med Børstingerød Mose-kilen fra Rønneholt Parkvej til Frederiksborgvej ved Lillerød Skole
 9. Langs Enghaven Nord
 10. Langs med Møllemosevej
 11. Langs med Skovmosen og Bymosen mod Farum
 12. Langs med Farremosen
 13. Langs med Vassingerødvej fra Nordkranvej til Slangerupvej
 14. Langs med Hillerødvej
 15. Langs med Ganløsevej mod Ganløse
 16. Gennem Uggeløse
 17. Langs Mosegårdsvej
 18. Fra Rådhusvej til Rødpælevej
 19. Langs med Rådhusvej fra Nymøllevej til Gl. Lyngevej
 20. Fra Blovstrød til Høvelte trinbræt
 21. Langs Rønne Allé
 22. Langs Poppelvej
 23. Fra Møllemosevej til Allerød Idrætspark

5.3.7 Der skal på strækninger, markeret som 'færdsel på lokalvej', arbejdes for at højne trafiksikkerheden for bløde trafikanter.

Rekreative stier
5.3.8 Det skal sikres, at de på kortet udlagte lokale og regionale eksisterende rekreative stier, herunder den 4. grønne ring, fastholdes, og at planlagte ruter realiseres og skiltes med henblik på at skabe et sammenhængende net af rekreative stier mellem byområder og naturområder, fredninger og andre oplevelsesmuligheder.

Supercykelstier
5.3.9 Det skal sikres, at de på kortet udlagte Supercykelstiruter realiseres i samarbejde med hovedstadsområdets kommuner, med henblik på at skabe gode cykelpendler-forbindelser mellem koncentrationer af arbejdspladser, studiepladser, boliger og kollektive trafikterminaler.

5.3.10 Supercykelstierne skal være så direkte og med så få forhindringer og stop som muligt. De skal indrettes med en passende bredde og sikre krydsninger samt have en jævn belægning og høj grad af vedligehold.

5.3.11 Med henblik på at fremme anlæg af Supercykelstier skal kravene til Supercykelstier indarbejdes, når der foretages anlæg eller renovering på følgende strækninger:

 1. Allerødruten
 2. Farumrutens forlængelse til Allerød
 3. Sjælsøruten
 4. Frederikssund-Farumruten
 5. Egedal-Hillerødruten