Bemærkninger til retningslinjer

Retningslinjerne for offentlige institutioner tager udgangspunkt i den forventede befolkningsudvikling.

Skoler
Antallet af 6 - 16 årige forventes at ligge nogenlunde konstant på omkring 4.200 børn de kommende år, og der udlægges ikke arealer til nye skoler. Udviklingen varierer mellem de forskellige dele af byen. Der forventes en stigning i antallet af skolebørn i Blovstrød på grund af boligudbygningen, mens der forventes et fald i Lynge. Boligudbygningstakten og antallet af børn, der indskrives i privatskolen, er faktorer, der kan påvirke behovet for plads i de kommunale folkeskoler.

Børneinstitutioner
Udviklingen i antallet af mindre børn vil ligeledes afhænge af boligudbygningstakten og variere fra bydel til bydel. Fra 2003 til 2015 var antallet af 0 - 5 årige børn faldende. I 2016 er det steget en smule, og med den planlagte boligudbygning forventes det at stige frem mod 2026. Det er især i Blovstrød, at antallet af 0 - 5 årige forventes at stige, og her er det besluttet at bygge en ny børneinstitution.

Hvis institutioner ophører, kan de anvendes til andre almene formål, boligformål eller andre formål, som naturligt kan indpasses i lokalområdet.

Ældre
Antallet af borgere over 65 år forventes at stige med næsten 50 % fra 2016 til 2040. Antallet af borgere med demens i Allerød Kommune forventes at stige fra ca. 160 i 2016 til ca. 320 i 2040. Det er besluttet at bygge et nyt demensplejecenter med 40 boliger i tilknytning til Plejecenter Skovvang.

I forbindelse med salg af kommunal jord reserveres arealer til ældreegnede boliger, f.eks. i Teglværkskvarteret, ved Ørnevang og på Gladgården.

Kulturinstitutioner
Som opfølgning på byrådets målsætning, om Lillerød Bymidte som kultur- og forretningscenter for hele kommunen, skal kulturelle institutioner, som er fælles for alle borgere i kommunen, lokaliseres i Lillerød By, og de skal bindes sammen af bedre byrum for at skabe det bedst mulige og mest mangfoldige byliv.