Kommuneplanens indhold

Kommuneplanen består af tre dele:

1. Kommunens hovedstruktur
2. Retningslinjer for arealanvendelse
3. Rammer for lokalplanlægningen

Kommuneplanen skal ledsages af en redegørelse for planens forudsætninger.

1. Kommuneplanens hovedstruktur
Kommuneplanens hovedstruktur omfatter hele kommunens geografiske område, byzone, sommerhusområde og landzone. Hovedstrukturen skal indeholde de overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen.

2. Retningslinjer for arealanvendelsen
På baggrund af en samlet vurdering af udviklingen skal kommuneplanen indeholde retningslinjer for udlægning af arealer til byzone og for beliggenheden af områder til forskellige byformål inden for byzonen. Kommuneplanen skal endvidere indeholde retningslinjer for beliggenheden af arealer til fritidsformål, skovrejsning, infrastrukturanlæg og tekniske anlæg.

Kommuneplanen skal varetage de jordbrugsmæssige interesser og naturbeskyttelsesinteresserne og sikre lavbundsarealer, kulturhistoriske, landskabelige og geologiske bevaringsværdier, samt indeholde retningslinjer for anvendelsen af søer og vandløb samt afsnit om klimatilpasning mv.

3. Rammer for lokalplanlægningen
Kommuneplanen skal indeholde rammer for, hvad der kan bestemmes i lokalplaner for de enkelte dele af kommunen.

Rammerne skal danne grundlag for vurderingen af, om indholdet i en lokalplan er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Rammerne skal derfor være så præcise med hensyn til angivelse af anvendelse, bebyggelsens art og omfang mv., at det fremgår hvilke bindende lokalplanbestemmelser, der kan fastsættes.

Miljøvurdering
Efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lov nr. 425 af 10 maj 2016) skal kommuneplanen miljøvurderes.

Det vurderes dog, at planen er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i lovens § 3 stk. 2. Det betyder, at der kun skal gennemføres en miljøvurdering, hvis planen må antages at få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Forslaget til Kommuneplan 2017 er screenet i henhold til lovens bilag 2. På basis af screeningen er det kommunens vurdering, at kommuneplanen ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet - og at der derfor ikke skal gennemføres en miljøvurdering. Kommunens vurdering har været i høring blandt relevante interne og eksterne myndigheder i perioden 6. - 20. marts 2017, inden denne afgørelse er truffet.

Kommunens afgørelse annonceres samtidig med, at kommuneplanforslaget sendes i offentlig høring.