Kommuneplanens indhold

Kommuneplanen består af tre dele:

1. Kommunens hovedstruktur
2. Retningslinjer for arealanvendelse
3. Rammer for lokalplanlægningen

Kommuneplanen skal ledsages af en redegørelse for planens forudsætninger.

1. Kommuneplanens hovedstruktur
Kommuneplanens hovedstruktur omfatter hele kommunens geografiske område, byzone, sommerhusområde og landzone. Hovedstrukturen skal indeholde de overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen.

2. Retningslinjer for arealanvendelsen
På baggrund af en samlet vurdering af udviklingen skal kommuneplanen indeholde retningslinjer for udlægning af arealer til byzone og for beliggenheden af områder til forskellige byformål inden for byzonen. Kommuneplanen skal endvidere indeholde retningslinjer for beliggenheden af arealer til fritidsformål, skovrejsning, infrastrukturanlæg og tekniske anlæg.

Kommuneplanen skal varetage de jordbrugsmæssige interesser og naturbeskyttelsesinteresserne og sikre lavbundsarealer, kulturhistoriske, landskabelige og geologiske bevaringsværdier, samt indeholde retningslinjer for anvendelsen af søer og vandløb samt afsnit om klimatilpasning mv.

3. Rammer for lokalplanlægningen
Kommuneplanen skal indeholde rammer for, hvad der kan bestemmes i lokalplaner for de enkelte dele af kommunen.

Rammerne skal danne grundlag for vurderingen af, om indholdet i en lokalplan er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Rammerne skal derfor være så præcise med hensyn til angivelse af anvendelse, bebyggelsens art og omfang mv., at det fremgår hvilke bindende lokalplanbestemmelser, der kan fastsættes.

Kommuneplanens formål

Forslag til Kommuneplan 2021 er en udmøntning af de initiativer og ønsker der fremgik af Planstrategi 2019.

Kommuneplanen fastlægger for en periode på 12 år de overordnede mål og retningslinjer for kommunens udvikling i både byerne og det åbne land.

Kommuneplanen er grundlaget for lokalplanlægningen og for administrationen af landzonen.

Kommuneplanens retsvirkninger for borgerne

Ifølge planloven § 12 stk. 2. kan Kommunalbestyrelsen modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.

Ifølge planlovens § 12, stk. 3 kan Kommunalbestyrelsen inden for byzoner og sommerhusområder modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt

Miljøvurdering

Der er foretaget miljøvurdering af kommuneplanen i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter”.

Miljøvurderingen sendes i høring samtidig med forslaget til kommuneplanen. Se selve miljøvurderingsrapporten under Miljøvurdering.