Kommunen i regionen

Med udgangspunkt i kommunens beliggenhed vil Allerød Kommune bidrage aktivt til at skabe sammenhæng og udvikling i storbyregionen blandt andet ved at skabe lokaliseringsmuligheder for attraktive, bæredygtige nye boligområder og arbejdspladsintensive virksomheder.

Fingerplanen
Fingerplanen er den overordnede ramme for kommunernes fysiske planlægning i Hovedstadsområdet.  Målet med fingerplanen er at skabe et storbyområde, hvor byudviklingen planlægges, så investeringerne i infrastruktur - ikke mindst i den kollektive trafik - udnyttes bedst muligt. Der skal skabes et alsidigt udbud af bosætningsmuligheder og gode udviklingsmuligheder for erhvervslivet. De grønne kiler mellem byfingrene og et sammenhængende net af stier skal sikre befolkningen adgang til natur- og friluftsområder.

Allerød Kommune er beliggende omkring Hillerødfingeren, S-togstationen ligger centralt i Allerød bymidte, og der er god adgang til det overordnede vej- og cykelstinet.   

Region Hovedstaden
Region Hovedstaden har vedtaget en regional vækst- og udviklingsstrategi - ReVUS - med udgangspunkt i en vision om, at Hovedstadsregionen skal være en grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet.

Visionen skal realiseres gennem fokuserede investeringer inden for to rammevilkår: "Effektiv og bæredygtig mobilitet" og "Kompetent arbejdskraft og internationalisering" og fire væksttemaer: Sund vækst, Grøn vækst, Kreativ vækst og Smart vækst.

Allerød Kommune deltager i samarbejdet omkring den regionale udviklingsplan og Vækstforum Hovedstaden.

Greater Copenhagen
Greater Copenhagen er et større samarbejde mellem kommuner og regioner i Skåne og Østdanmark.

Visionen er at gøre Greater Copenhagen til et internationalt knudepunkt for investeringer og viden på niveau med de mest succesfulde metropoler i Europa.  

Greater Copenhagen bygger videre på samarbejder og indsatser inden for eksempelvis sundhed, forskning, klima, miljø og energi samt infrastruktur og turisme. 

Greater Copenhagen har to indsatsområder:

Internationalisering - fordi internationale virksomheder, investeringer, turister og højt uddannet arbejdskraft skaber vækst og beskæftigelse i hele regionen.

Sammenhængende arbejdsmarked og erhvervsudvikling - fordi en velfungerende region med god infrastruktur, plads til erhvervslivet og høj attraktivitet er grundlæggende for vækst og beskæftigelse. 

Det handler om at anerkende og bruge de forskellige styrker, der er i Greater Copenhagen, fordi det stiller os stærkere i den globale konkurrence.

Læs mere
Se mere om fingerplanen, ReVUS og Greater Copenhagen under Bilag.