Bemærkninger til retningslinjer

Parker
Parkerne i byerne fungerer som grønne oaser og skal opretholdes som sådan. Der skal være mulighed for ophold i områder samt mindre rekreative anlæg. For eksempel kan der opsætte bænke, legepladser, mindre anlæg, der animerer til motion m.v

Bynære friluftsområder
De bynære friluftsområder har til formål at sikre grønne passager på tværs af og langs byområderne og øge adgangen for oplevelser og motion i det åbne land, samtidig med at der fastholdes en klar grænse mellem by og land. 

De bynære friluftsområder omfatter følgende områder:

 • Lillerød Bykant (området mellem motortrafikvejen og Lillerød vest)
 • Blovstrød Bykant (området øst for Blovstrød og de militære arealer)
 • Lynge Bytorvs kilen (området vest for Lynge Grusgrav)
 • Årtusindeskifteskoven (herunder den grønne fælled ved Lynge Skole)
 • St. Rosenbusk/Uggeløse Sø (området vest og syd for Uggeløse)

Det fremgår af retningslinjerne, at der i områderne kan etableres publikumsfaciliteter som stisystemer, borde, bænke, informationstavler, primitive overnatningspladser, bålpladser m.v., men dette er kun muligt, såfremt det er i overensstemmelse med de enkelte områders friluftsfunktion, robusthed og i øvrigt kan indpasses under hensyntagen til andre kommuneplanmæssige interesser. Med "friluftsfunktion" menes, hvad området ønskes anvendt til. Friluftsfunktionerne er følgende i den enkelte områder:

 • Lillerød Bykant: Intensiv og varieret friluftsanvendelse såsom kolonihaver, motionsbaner, skovbeplantning, klimatilpasningsbassiner, natur- og græsarealer med mulighed for mindre dyrehold.
 • Blovstrød Bykant: Ekstensiv friluftsanvendelse med stisystemer gennem græsarealer og beplantninger. Friluftsanvendelsen skal i øvrigt være i overensstemmelse med den gældende fredning i den nordlige del af området.
 • Lynge Bytorvskilen: Ekstensiv friluftsanvendelse, da området anvendes til husdyrafgræsning. Der kan ikke etableres andre anlæg end stenter og lign. for at skabe adgang til arealet.
 • Årtusindeskifteskoven: I skoven kan anlægges rekreative faciliteter i form af borde/bænke, bålpladser og naturlegeplads. Den grønne fælled syd for skoven er omfattet af Lokalplan 347, der udlægger området til byfælled.
 • St. Rosenbusk/Uggeløse Sø: Området er omfattet Lokalplan 352, der udlægger området til et natur- og fritidsområde, efterhånden som råstofindvindingen ophører, og området efterbehandles. Der kan opstilles borde/bænke, bålpladser og anlægges stier i området.
   

Med "robusthed" menes hvilket færdselsniveau områderne kan tåle. Der kan for eksempel være områder inden for de bynære friluftsområder, hvor adgangsforholdene skal reguleres i forhold til områdernes naturværdier, idet færdsel og visse friluftsaktiviteter kan medføre slid på vegetationen og forstyrre især fuglelivet.

Adgangen til områderne skal ske i form af stier for cyklende og gående fra de nærliggende byområder.

De bynære friluftsområder skal i videst mulig omfang beskyttes mod støj, så de fremstår attraktive og har en sundhedsfremmende funktion.

Regionale friluftsområder
Mellem byområderne er der i fingerplanen reserveret grønne områder, der skal sikre, at hovedstadsbefolkningen kan opleve og komme til åbent landskab tæt ved byområderne. Områderne er reserveret til regionale rekreative formål med mulighed for landbrug. Deres rekreative funktion og oplevelsesværdier skal bevares og forbedres, blandt andet ved at friholde dem for bebyggelse og styrke landskabs-, natur- og kulturværdierne.  I fingerplanen skelnes der mellem indre og ydre kiler I de ydre kiler kan der i begrænset omfang etableres friluftsanlæg, jf. retningslinjerne under Idræts- og Friluftsanlæg.

De regionale friluftsområder omfatter i Allerød Kommune den såkaldte Furesø-Stavnsholt kile og den 4. grønne ring. Der er udarbejdet en kileplan for området (Se mere under bilag).

De regionale friluftsområder i landområdet fastlægges til fritidsformål, men med mulighed for landbrugsdrift, som er forenelig med rekreative interesser. Der kan ikke placeres anden bebyggelse i områderne end bygninger, der er nødvendige for jordbrugserhvervet og enkelte friluftsanlæg, jf. retningslinjer vedrørende idræts- og friluftsanlæg.

I retningslinjerne er de regionale friluftsområder udlagt til blandt andet "overvejende almen, ikke-bymæssig rekreativ anvendelse". "Almen" vil sige, at mulighed for offentlig adgang og ophold er højt prioriteret. Offentlig adgang og ophold ved nyanlæg bør sikres uden krav om eksempelvis klubmedlemskab og ved friholdelse af hegning. "Ikke-bymæssig" vil sige, at der skal være tale om rekreative arealer og anlæg, som er naturligt knyttet til en placering i landområdet, og som ikke hører hjemme i eller betjener byområdet. Der kan i de dele af de grønne kiler, som ikke er omfattet af arealreservationerne til transportkorridorer, etableres anlæg til klimatilpasning forudsat, at det i videst muligt omfang styrker natur og vilkår for friluftsliv.

Ny regional grøn kile
Samarbejdet med Hillerød Kommune og Staten om udlæg af nye områder som grønne kiler, kiler der løber langs med og på tværs af byfingrene og er koordineret på tværs af byfingrene, fortsætter i den kommende planperiode.

Statisk kort