Bemærkninger til retningslinjer

Naturgas
Arealreservationerne til naturgastransmissionen fra Vassingerød mod Helsingør er principiel, idet en konkret linjeføring endnu ikke er fastlagt.

Den mere detaljerede linjeføring og retningslinjer vil blive fastlagt i særlige VVM-tillæg forud for konkrete projekter.

Langs de eksisterende hovedtransmissionslinjer gælder en 200 meter bred sikkerhedszone på begge sider af ledningen. Energinet.dk er påtaleberettiget over for lokalplanforslag, som berører sikkerhedszonen. Kommunens landzoneadministration skal tage særligt hensyn til højtrykgasledningens nærhed.

Energinet kræver af sikkerhedsmæssige årsager, at der skal holdes en afstand på mindst 20 m fra naturgasledningen ved anlægsarbejde, råstofindvinding o.lign.

Højspændingsanlæg
Der planlægges ikke for nye højspændingsanlæg i kommunen.

Eltransmission har eksisterende luftledningsanlæg og stationsanlæg i kommunen. 

Elanlæggene er generelt sikret ved tinglyste servitutter. Det betyder bl.a., at der indenfor en given afstand til luftledningsanlæg ikke uden meddelt dispensation kan laves fysiske ændringer og etableres anlæg af nogen art. Servitutarealet administreres restriktivt, hvormed dispensation ikke automatisk kan forventes meddelt.

I servitutarealet for luftledningsanlæg tillades ikke skovrejsning samt beplantning med træer og buske, der bliver mere end 3 m høje. Beplantning uden for servitutarealet kan ske, såfremt det sikres, at træer og buske ikke kan vælte og beskadige vores elanlæg, jf. Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside om ”Beskæring af træer i nærheden af luftledninger”.

Af sikkerhedshensyn anbefales em respektafstanden på 15 meter, jf. ’Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg’, BEK nr. 1112 af den 18/08/2016, fra yderste ledning anvendes, når der planlægges beplantning jf. vejledningen.

Planlægningen for større solcelleanlæg skal ligeledes tilgodese at servitutarealet for eksisterende ledningsanlæg friholdes.

Elanlæg har en lovmæssig beskyttelse i ’Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af elektriske anlæg’ (BEK nr. 1114 af den 18.08.2016), § 20 som regulerer elektriske anlæg og andre objekters nærhed til hinanden: ”Elektriske anlæg og andre objekter må ikke anbringes så nær hinanden, at der derved kan opstå fare. Stk. 2. Ved anbringelse af andre objekter i nærheden af bestående elektriske anlæg skal eventuelle afstandskrav til det elektriske anlæg overholdes. Stk. 3. Det elektriske anlæg eller objekt, der anlægges sidst, skal placeres under hensyntagen til det allerede placerede”.

Høje genstande (herunder vindmøller, antenner, skorstene og lignende) nær luftledningsanlæg, bør som minimum placeres i en afstand på genstandens fulde totalhøjde fra respektafstanden langs luftledningsanlægget.

Ved planlægning af boliger og børneinstitutioner i nærhed til eksisterende højspændingsledninger bør der arbejdes med et forsigtighedsprincip. Forsigtighedsprincippet er en anbefaling fra Sundhedsstyrelsen i forhold til befolkningens eksponering fra magnetfelter. Der er ikke defineret nogle faste afstande, men forsigtighedsprincippet lyder som følgende:

Nye boliger og institutioner, hvor børn opholder sig, bør ikke opføres tæt på eksisterende højspændingsanlæg. Nye højspændingsanlæg bør ikke opføres tæt på eksisterende boliger og børneinstitutioner. Begrebet "tæt på" kan ikke defineres generelt, men må afgøres i den konkrete situation ud fra en vurdering af den konkrete eksponering.

Statisk kort