Bemærkninger til retningslinjer

Naturgas
Arealreservationerne til naturgastransmissionen fra Vassingerød mod Helsingør er principiel, idet en konkret linjeføring endnu ikke er fastlagt.

Den mere detaljerede linjeføring og retningslinjer vil blive fastlagt i særlige VVM-tillæg forud for konkrete projekter.

Langs de eksisterende hovedtransmissionslinjer gælder en 200 meter bred sikkerhedszone på begge sider af ledningen. Energinet.dk er påtaleberettiget overfor lokalplanforslag, som berører sikkerhedszonen. Kommunens landzoneadministration skal tage særligt hensyn til højtrykgasledningens nærhed.

Energinet.dk kræver af sikkerhedsmæssige årsager, at der skal holdes en afstand på mindst 20 m fra naturgasledningen ved anlægsarbejde, råstofindvinding o.lign.

Højspændingsanlæg
Der planlægges ikke for nye højspændingsanlæg i kommunen.