Geologi

Nationalt geologisk interesseområde
2.2.1 
Inden for det udpegede nationale geologiske interesseområde må værdifulde sammenhængende helheder (landskabstrækkene og deres indbyrdes overgange) samt værdifulde enkeltelementer (geologiske formationer) ikke sløres eller ødelægges af gravning, terrænopfyldning, bebyggelse, tekniske anlæg, skovtilplantning eller andre ændringer af tilstanden eller arealanvendelsen. Ændringer kan dog ske som led i forbedring af områdets geologiske værdier eller i medfør af allerede gældende bestemmelser i en fredning eller lokalplan.

2.2.2 Inden for det udpegede nationale geologiske interesseområder må der som hovedregel ikke planlægges eller gennemføres byggeri og anlæg ud over det, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af landbrug og skovbrug, eller inddrages arealer til byudvikling, råstofindvinding og placering af ren jord. Bygninger og anlæg inden for de udpegede områder skal placeres og udformes med hensyntagen til bevaring og beskyttelse samt mulighed for forbedring af de geologiske værdier.

Regionale/lokale geologiske interesseområder
2.2.3
 Inden for de regionale/lokale geologiske interesseområder skal der i videst muligt omfang tages hensyn til beskyttelse, forbedring og formidling af områdernes konkrete geologiske værdier, jf. bemærkningerne.

Generelt
2.2.4 
Inden for de udpegede interesseområder, der samtidigt er udlagt som graveområder til råstofindvinding, kan der gives tilladelse til indvinding af råstoffer på særlige vilkår, som sikrer, at der tages afgørende hensyn til de konkrete geologiske værdier. Ved meddelelse af råstoftilladelse og godkendelse af indvindings- og efterbehandlingsplan, skal det vurderes, om der er behov og mulighed for at bevare ét eller flere geologiske profiler i råstofgraven.

2.2.5 Inden for de udpegede områder skal muligheden for adgang, oplevelse og forståelse af de geologiske værdier styrkes under hensyntagen til områdernes sårbarhed.

Statisk kort