Jordbrug

2.5.1 De særligt værdifulde landbrugsområder skal søges opretholdt til landbrugsformål og fastholdes som et hovedsageligt landbrugspræget åbent land. Samtidig bør natur og miljøinteresser så vidt muligt tilgodeses i forbindelse med landbrugsdriften.

2.5.2 Arealer til placering af større husdyrbrug er de mest velegnede arealer i kommunen til udvidelse eller etablering af større husdyrbrug. Arealer til placering af større husdyrbrug skal søges opretholdt som landbrugspræget åbent land. Samtidig bør natur og miljøinteresser så vidt muligt tilgodeses i forbindelse med landbrugsdriften.

2.5.3 Når landbrugsarealer inddrages til byformål, tekniske og rekreative anlæg m.v., skal der i lokalplanlægningen i videst muligt omfang tages hensyn til landbrugsmæssige formål, såsom de berørte ejendommes arrondering, investeringsniveau og størrelse samt mulighederne for jordfordeling.

2.5.4 Det skal sikres, at der er en passende afstand mellem eksisterende landbrug og ny miljøfølsom anvendelse som eksempelvis boliger og rekreative anlæg, så miljøkonflikter undgås både af hensyn til nye boliger og rekreative anlæg samt af hensyn til landbrugets produktionsvilkår.

2.5.5 Inden for følsomme indvindingsområder og lavbundsarealer søges landbrugsdriften ekstensiveret via frivillige aftaler og dertil hørende tilskudsordninger.

2.5.6 I områder med landbrugsinteresser skal landbrugsproduktionen søges indrettet efter områderne konkrete beskyttelsesinteresser (natur, grundvand og rekreation).

Statisk kort