Bemærkninger til retningslinjer

Detailhandelsplanlægningen bygger på de politiske mål, som bl.a. er formuleret i Planstrategien, og på forventninger til den fremtidige forbrugs- og befolkningsudvikling i kommunen. Men ikke mindst er detailhandelsplanlægningen underlagt overordnede retningslinjer i Planloven og Landsplandirektiv om detailhandel i Hovedstadsområdet.

Centerstrukturen i Allerød Kommune udgøres af Allerød Bymidte, der er kommunens hovedcenter og ligger stationsnært, samt bydelscenteret Vestcenteret i Engholm bydel og Lynge Bytorv i Lynge-Uggeløse bydel.

Derudover er der en række dagligvarebutikker, der tjener lokalområdernes daglige forsyning.

For at forbedre Allerød Bymidtes position mest muligt skal især udvalgsvarebutikker placeres, så detailhandlen i Bymidten styrkes. Eventuelle større dagligvarebutikker skal ligeledes placeres, så de styrker bymidten. Det er generelt en forudsætning, at områder til butiksformål placeres på steder, hvor der er god tilgængelighed for alle trafikarter. I Allerød Bymidte skal der gøres en stor indsats for at fremme tilgængeligheden for især cyklister, fodgængere og brugere af kollektiv trafik.

Der fastsættes maksimale rammer for butiksformål, og de omfatter både de eksisterende butikker, og de butikker, som kan etableres i fremtiden. I Allerød Bymidte fastsættes rammen til 32.000 m2 etageareal. I 20018 blev det eksisterende butiksareal opgjort til 17.300 m2. Restrummeligheden skal helt overvejende reserveres til udvalgsvarebutikker for at styre bymidtens attraktion.

I Vestcenteret er den maksimale ramme fastsat til 3.000 m2. I Lynge Bytorv fastsættes den maksimale ramme for detailhandelsareal til 6.000 m2