Støj

5.5.1 Ved udlæg af arealer til støjfølsom anvendelse skal det sikres, at Miljøstyrelsens vejledende regler om støj kan overholdes i planområdet ved støj fra:

  • Veje og jernbaner
  • Støjende fritidsanlæg
  • Militære skyde- og øvelsesterræner
  • Virksomheder

5.5.2 Ved udlæg af nye veje og ved udvidelse af eksisterende veje skal det så vidt muligt tilstræbes, at Miljøstyrelsens vejledende regler for støj kan overholdes i eksisterende og planlagte boligområder og områder med anden støjfølsom anvendelse.

5.5.3 Hvor Miljøstyrelsens vejledende regler om støj overskrides i forhold til eksisterende boliger og anden støjfølsom anvendelse, skal der så vidt muligt gennemføres foranstaltninger til afhjælpning af støjgenerne, for eksempel ved etablering af "grønne" støjskærme, støjdæmpende asfalt, nedsættelse af trafikhastighed og trafikmængde.

5.5.4 Nye virksomheder og nye støjende fritidsanlæg kan kun etableres, hvis Miljøstyrelsens vejledende regler om støj fra anlæggene kan overholdes i områder med støjfølsom anvendelse og i områder, der er udlagt til støjfølsom anvendelse.

5.5.5 For at sikre grundlaget for etablering af vindmøller udlægges der konsekvensområder omkring arealreservationerne til vindmøller. Konsekvensområdets udstrækning bestemmes af vindmøllernes støjbidrag. Konsekvensområderne fastlægges i forbindelse med lokalplanlægningen for det enkelte område, når det endelige opstillingsmønster og vindmøllernes støj er afklaret.

Statisk kort