Baggrund for retningslinjer

Det er et overordnet hensyn, at der ikke inddrages mere areal til byvækst, end der reelt er behov for. Det skal sikre den bedste udnyttelse af investeringerne i eksisterende service og infrastruktur og hindre spredt bebyggelse i det åbne land, der som udgangspunkt skal forbeholdes til jordbrugserhvervet og energiproduktion.

Lovgrundlag
Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for beliggenheden af områder til forskellige byformål, herunder boligformål, jf. planlovens § 11a, stk. 1, nr. 2.

Fingerplan 2019
I Fingerplanen afgrænses en zone langs med jernbanen på 2 kilometer på hver side inden for hvilken, der kan udlægges ny byzone.

Udlæg af ny byzone i landområderne i ydre Hillerødfinger og ydre Frederikssunds­finger forudsætter, at de berørte kommuner i hver af de ydre byfingre med staten har aftalt et grundlag for at fastlægge afgrænsning og anvendelse af nye grønne kiler langs med og på tværs af byfingrene, som er koordineret på tværs af kommunegrænserne. Afgrænsning og an­vendelse af de nye grønne kiler indarbejdes i en efterfølgende revision af Fingerplanen.

Planstrategi 2019
Det er byrådets mål, at der sikres et varieret boligudbud, hvad angår størrelse, pris og ejerforhold, samt miljømæssige og arkitektoniske kvaliteter for derved at fremstå som en attraktiv bosætningskommune for en bred målgruppe af borgere.

Det er byrådets mål at tilstræbe byfortætning, da tæt bebyggelse optager mindre plads og dermed skaber bedre mulighed for at integrere natur i boligområder, bruger mindre energi, og gør transporten mere energiøkonomisk.

Byrådet ønsker, at fremtidigt byggeri i Allerød er miljømæssigt-, socialt- og økonomisk bæredygtigt.

Samlet boligudbygning

I det aktuelle planlagte boligprogram for kommunen er der indlagt 1.297 nye boliger i perioden 2021-2034. Det svarer til et gennemsnit på ca. 100 nye boliger pr år i perioden.

Hele den forventede boligudbygning fra 2021-2034 foregår inden for eksisterende byzone eller områder allerede udlagt til fremtidig byzone.

I 2014 var det samlede boligantal i kommunen på 10.088. I perioden–2015-2020 er der opført 773 boliger. Det svarer til 128 nye boliger pr år i gennemsnit.

I løbet af 2020 steg indbyggertallet i Allerød Kommune fra 25.634 personer til 25.893 personer. Det er en vækst på i alt 259 personer i løbet af året.

Samlet set forventes det, at befolkningstallet vil stige fra de nuværende 25.893 personer til 27.660 personer primo 2031. Det svarer til en samlet vækst på 1.767 personer. Med det indlagte boligprogram efter 2031 ses befolkningstallet at stige med yderligere 1.474 til 29.134 personer i 2041.

Fremtidigt boligbehov
Med den nuværende udvikling i hovedstadsområdet, vil der være et øget behov for bosætningsmuligheder i Hovedstadsregionen.

Boligsammensætningen i Allerød Kommune er i dag præget af store boliger og en stor andel af ejerboliger.

Befolkningssammensætningen og familiestørrelserne vil i fremtiden ændres, så der forventes en større andel ældre og flere, der bor alene.

For at dække de kommende års behov er der brug for boliger til yngre børnefamilier, der ønsker at bo i hovedstadsområdet, men som samtidig har brug for plads, lys og luft. Derudover er der behov for mindre boliger til de ældre og enlige, som måtte ønske at flytte fra de større og ældre huse.

Der tilstræbes et varieret udbud af forskellige boligtyper og størrelser i alle dele af kommunen, så ingen tvinges til at flytte fra deres lokalområde, når deres livssituation ændres (børnene flytter hjemmefra, skilsmisse, pensionering mv.).

Boligrummelighed
Lillerød
I Lillerød er der vedtaget ny lokalplan for Allerød Bymidte, som muliggør ca. 210 boliger.

Med kommuneplan 2021 udlægges et nyt boligområde ved Sportsvej som muliggør ca. 230 boliger. Der planlægges derudover for 26 boliger ved Kirsebærgården som er udlagt til centerområde med mulighed for at opføre boliger.

Af de resterende boligområder udlagt med kommuneplan 2017, som endnu ikke er lokalplanlagt, er der mulighed for at bygge yderligere op til 210 boliger.

Blovstrød
Af de områder, der i Allerød Kommuneplan 2017 blev udlagt, er dele af området for det nye Blovstrød udbygget. Ved en færdig udbygning af det nye Blovstrød, er der mulighed for at bygge op til 310 boliger.

Lynge
I Lynge forventes det sidste boligområde, der blev udlagt i Kommuneplan 2017, Langkæret, lokalplanlagt i 2021-22.

Kommuneplan 2021
Der udlægges ikke nye arealer til byudvikling med kommuneplan 2021. For at give grundlag for at opretholde servicetilbud i lokalsamfundene, samt at have et varieret boligudbud i kommunen, kan områder inden for eksisterende byzone dog fortættes, og der kan ændres anvendelse.

I forhold til kommuneplan 2017, udpeges et nyt boligområde inden for eksisterende byzone ved Sportsvej.

Perspektivområder
I Planstrategi 2019 er der peget på 3 områder, som byrådet ønsker mulighed for at udvikle på længere sigt (Se Planstrategi 2019 under bilag). Perspektivområderne vil indgå i byrådets arbejde med den videre byudvikling i Planstrategi 2023:  

  • 2 områder omkring Lynge; et område sydvest for Lynge samt et område umiddelbart nord for Lynge, vest for Hillerødvej
  • Et område ved Stolelyngen