Baggrund for retningslinjer

Lovgrundlag
Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for beliggenheden af områder til forskellige byformål, herunder boligformål, jf. planlovens § 11a, stk. 1, nr. 2.

Statslige interesser
Det er et overordnet hensyn, at der ikke inddrages mere areal til byvækst, end der reelt er behov for. Det skal sikre den bedste udnyttelse af investeringerne i eksisterende service og infrastruktur og hindre spredt bebyggelse i det åbne land, der som udgangspunkt skal forbeholdes til jordbrugserhvervet og energiproduktion.

Fingerplan 2013
I Fingerplanen afgrænses en zone langs med jernbanen på 2 kilometer på hver side inden for hvilken, der kan udlægges ny byzone.

Planstrategi 2015
Det er byrådets mål, at der sikres et varieret boligudbud, hvad angår størrelse, pris og ejerforhold, samt miljømæssige og arkitektoniske kvaliteter for derved at fremstå som en attraktiv bosætningskommune for en bred målgruppe af borgere.

Det er byrådets mål at tilstræbe byfortætning, da tæt bebyggelse optager mindre plads og dermed skaber bedre mulighed for at integrere natur i boligområder, bruger mindre energi, og gør transporten mere energiøkonomisk.

Byrådet ønsker, at fremtidigt byggeri i Allerød er miljømæssigt-, socialt- og økonomisk bæredygtigt.

Samlet boligudbygning
I 2014 var det samlede boligantal i kommunen på 10.088. I perioden 2005 - 2015 er der opført 815 boliger. Det svarer til 75 nye boliger pr år i gennemsnit. Den største byggeaktivitet var i 2013, hvor der blev opført 124 nye boliger.

Med kommuneplan 2017 udlægges 4,3 ha landzone til fremtidig byzone. Langt størstedelen af Allerød Kommune boligudbygning foregår dermed i eksisterende byzone. Det er i overensstemmelse med de statslige interesser, at der inddrages mindst mulig landzone til nye boligområder.

To nye boligområder, der er med i Allerøds Kommuneplanstrategi 2015, er endnu ikke indarbejdet. Fingerplan 2017 giver mulighed for at udlægge Bjergvej til boliger i byzone. Men fingerplanændringen skete efter vedtagelsen af Forslag til Allerød Kommuneplan.

En mulig omlægning af et område ved Vassingerød Bygade fra erhverv til boliger afventer yderligere revision af Fingerplanen – spor 2. I boligudbygningsplanen står begge områder til udbygning i 2025 – 2026.

Befolkningstallet i Allerød Kommune steg fra 23.323 til 24.013 i perioden 2003-2013, svarende til en gennemsnitlig tilvækst på knapt 70 nye indbyggere pr. år.

Siden 2013, hvor den seneste kommuneplan blev vedtaget, er tilvæksten steget markant. I perioden 2014 – 2016 voksede befolkningstallet fra 24.121 til 24.687 svarende til en gennemsnitlig tilvækst på 225 nye indbyggere pr. år.

Ifølge den seneste befolkningsprognose vil denne udvikling fortsætte og forstærkes de kommende år. Befolkningstallet forventes at stige fra 24.842 i 2017 til 27.873 i 2026, svarende til en gennemsnitlig tilvækst på knapt 320 nye indbyggere pr. år.

I Kommuneplan 2017 er følgende arealer udlagt til boligformål, fremtidig byzone.

Navn Forventede antal boliger Areal
Teglværkskvarteret 300 20 ha
Sandersvej 150 13 ha
Baunesvinget 40 2 ha
Baunesvinget 50 4 ha
Parkvej/Elmevej 03-Apr 0,3 ha
I alt 543 39,3 ha

Områderne er overvejende udlagt til tæt/lav eller blandede boliger. Der er udarbejdet bebyggelsesskitser for områderne. De nuværende skitser giver en udnyttelse på 13,8 boliger pr. ha.

De typiske tilflyttere er unge familier. Vi regner derfor med ca. 3 personer pr. bolig. Der forventes en befolkningstilvækst på 320 personer pr. år i planperioden. Det udlagte landzonearealer svarer til 1.629 personer (543 boliger * 3 personer pr. bolig). Med en forventet befolkningstilvækst på 320 personer pr. år svarer det til ca. 5 års boligbehov. Allerød Kommune forventer derfor at dække en stor del af behovet med fortætning og omdannelse.

I perioden 2005 – 2015 er der bygget 75 boliger pr. år i Allerød Kommune. Med det behov dækker det nuværende udlagte areal lidt mere end 7 års behov (543 boliger/75 boliger pr. år).

De nye boligområder i Kommuneplan 2017: Enghaven, Parkvej/Elmevej, Baunesvinget samt omdannelse og fortætning ved Langkæret og Ørnevang giver mulighed for, at der kan opføres i alt cirka 150 ekstra boliger i planperioden. Ændringerne i Kommuneplan 2017 i forhold til Kommuneplan 2013 er dermed på maksimalt 2 års boligbehov.

Fremtidigt boligbehov
Med den nuværende udvikling i hovedstadsområdet, hvor der igen er nettofraflytning fra København, vil der være et øget behov for bosætningsmuligheder i Hovedstadsregionen.

Boligsammensætningen i Allerød Kommune er i dag præget af store boliger og en stor andel af ejerboliger.

Befolkningssammensætningen og familiestørrelserne vil i fremtiden ændres, så der forventes en større andel ældre og flere, der bor alene.

For at dække de kommende års behov er der brug for boliger til yngre børnefamilier, der ønsker at bo i hovedstadsområdet, men som samtidig har brug for plads, lys og luft. Derudover er der behov for mindre boliger til de ældre og enlige, som måtte ønske at flytte fra de større og ældre huse.

Der tilstræbes et varieret udbud af forskellige boligtyper og størrelser i alle dele af kommunen, så ingen tvinges til at flytte fra deres lokalområde, når deres livssituation ændres (børnene flytter hjemmefra, skilsmisse, pensionering mv.).

Boligrummelighed
Lillerød
Når Rådhusparken er fuldt udbygget i 2017, er den eksisterende rummelighed i Kommuneplan 2013 brugt op i Lillerød.

Blovstrød
Langt den største del af den planlagte boligudvikling i kommunen sker i Blovstrød. Af de områder, der er i Allerød Kommuneplan 2013 blev udlagt til fremtidig byzone, er det meste af området for det nye Blovstrød udbygget. Ved en færdig udbygning af det nye Blovstrød, og med de resterende nyudlæg til byzone i Blovstrød (Teglværkskvarteret og Sandersvej), er der mulighed for at bygge op til 525 boliger.

Lynge
I Lynge vil det sidste boligområde, der blev udlagt i Kommuneplan 2013, Julemosegård, være lokalplanlagt i 2017.

Kommuneplan 2017
Lillerød
For at sikre udvikling og et varieret boligudbud i kommunens hovedby, er der brug for at udlægge nye arealer og for at fortætte og ændre anvendelse, hvor det er muligt inden for de eksisterende byområder.

I kommuneplanen udpeges to nye boligområder. Ved Enghaven kan der opføres op til 50 rækkehuse. Ved Ørnevang ændres anvendelsen fra offentlige formål til boliger – tæt lav - og muliggør op til 30 rækkehuse.

Blovstrød
I Blovstrød udlægges nyt boligområde til 3-4 tæt-lav boliger ved Parkvej/Elmevej, hvor der tidligere har ligget en spejderhytte i landzone.

Lynge
I Lynge kan der ved omdannelse og fortætning planlægges for en mindre tæt-lav bebyggelse på en nuværende erhvervsgrund ved Hillerødvej/Langkæret.

Der kan ved omdannelse planlægges for en mindre tæt-lav bebyggelse på et nuværende område ved Baunesvinget til rekreative formål.

Perspektivområder
I Kommuneplanstrategi 2015 er der peget på 5 områder, som byrådet ønsker mulighed for at udvikle på længere sigt (Se Planstrategi 2015 under bilag). Perspektivområderne vil indgå i byrådets arbejde med den videre byudvikling i Planstrategi 2019:

  • Et område umiddelbart nord for Lynge, vest for Hillerødvej.
  • Et område, der ønskes udtaget af transportkorridoren, ved Statenevej.
  • Et område mellem Brødeskov og Hammerholt.
  • Et nyt byområde omkring Høvelte Trinbræt, der vil kunne opgraderes til en egentlig station.
  • Et ny landsbybebyggelse nordøst for Vassingerød Landsby.

Regionale konsekvenser ved nyudlæg
Enghaven ligger inden for 2 km fra S-togsbanen, hvor det efter Fingerplanen 2013 er muligt for kommuner i det "Ydre storbyområde" at udlægge ny byområder. Placeringen hindrer byspredning, sikrer en fremtidig hensigtsmæssig brug af den eksisterende infrastruktur, og sikrer at natur og landskabelige interesser varetages. Boligudbygningen vurderes ikke at have regionale konsekvenser.

Ved Elmevej inddrages landzone til 3-4 nye boliger. Boligudbygningen vurderes ikke at have regionale konsekvenser.

Baunesvinget er eksisterende rekreativt område. Boligudbygningen vurderes ikke at have regionale konsekvenser.

Trafik
Enghaven tilsluttes det eksisterende vejnet ved rundkørslen på Enghave Parkvej. Enghave Parkvej er dimensioneret, så trafik fra 50 nye boliger ikke vil påvirke trafikafviklingen i området. Den nye adgangsvej samt veje i området bør få status som privat fællesvej. Vejen bør være min. 6 m bred, og der bør anlægges cykelsti i begge sider af vejen, samt cykelsti i det nordøstlige del af rundkørslen, så der ikke er flere krydsninger med dobbeltrettet cykelsti i rundkørslen.

Spildevandsplan
Enghaven skal medtages i førstkommende revision af spildevandsplanen. Kloakeringsprincippet forventes at blive separatkloak med nedsivning af tagvand. For forskellige anvendelser af områderne er der i spildevandsplanen fastsat maksimale afløbskoefficienter, som angiver, hvor meget overfladevand, der maksimalt må afledes til kloaksystemet fra matriklens samlede areal. For boligområder med åben lav og tæt lav bebyggelse er det 20%. Se Spildevandsplanen under bilag.