Bemærkninger til retningslinjer

I retningslinjerne for boligområder beskrives både eksisterende og nye boligområder og boligområder med forskellige boligtyper som parcelhuse, række- og gårdhusbebyggelser og etagehusbebyggelse.

Det er et overordnet hensyn, at den eksisterende rummelighed i boligområderne skal udnyttes bedst muligt, blandt andet ved fortætning og byomdannelse. Jo tættere områderne ligger på stationen, jo vigtigere er det, at de udnyttes effektivt. I Allerød bymidte må der kun opføres etageboliger eller anden tæt boligbebyggelse.

I områder med lav bebyggelsestæthed kan udnyttelsen fortættes ved opdeling af store boliger i to eller flere mindre boliger, og ved nybyggeri skal der tilstræbes fleksibilitet, så ændringer af boligerne kan følge de fremtidige behov.

I nye boligområder prioriteres fællesområder- og faciliteter i planlægningen. Det tilstræbes at nye boligområder indeholder mindre private haver og større fællesområder – samt fælleshuse eller lokaler, hvor det ønskes.

Byrådet understøtter en boligudvikling, der også giver mulighed for små og billige boliger. Kommunen arbejder for at understøtte etableringen af såvel almene som private bofællesskaber.

Boligfællesskaber kan også etableres i almene boligforeninger. Byrådet vil arbejde for, at andelen af almene boliger i kommunen som minimum fastholdes og der tilstræbes en balanceret udvikling.

I alle typer boligområder spiller de fælles udearealer en væsentlig rolle for beboernes trivsel og for det sociale liv. Derfor skal der lægges op til, at f.eks. vejarealer i højere grad omdannes og indrettes med henblik på beboernes trivsel, og at trafiksikkerhed prioriteres frem for hurtig afvikling af trafikken.

I forbindelse med renoveringer og ombygninger i eksisterende områder skal det tilstræbes, at energiforbruget nedsættes.