Bemærkninger til retningslinjer

I retningslinjerne for boligområder beskrives både eksisterende og nye boligområder og boligområder med forskellige boligtyper som parcelhuse, række- og gårdhusbebyggelser og etagehusbebyggelse.

Det er et overordnet hensyn, at den eksisterende rummelighed i boligområderne skal udnyttes bedst muligt, blandt andet ved fortætning og byomdannelse. Jo tættere områderne ligger på stationen, jo vigtigere er det, at de udnyttes effektivt. I de egentlige stationsnære områder må der kun opføres etageboliger eller anden tæt boligbebyggelse.

Når der fortættes og bygges nyt inden for eksisterende boligområder, skal der tages hensyn til områdets hidtidige karakter, så der i områder med lav boligbebyggelse kan opføres villabebyggelse, rækkehuse, gårdhuse o.lign., og i områder med etagehusbebyggelse kan der opføres etageboliger.

I områder med lav bebyggelsestæthed kan udnyttelsen fortættes ved opdeling af store boliger i to eller flere mindre boliger, og ved nybyggeri skal der tilstræbes fleksibilitet, så ændringer af boligerne kan følge de fremtidige behov.

I alle typer boligområder spiller de fælles udearealer en væsentlig rolle for beboernes trivsel og for det sociale liv. Derfor skal der lægges op til, at f.eks. vejarealer i højere grad omdannes og indrettes med henblik på beboernes trivsel, og at trafiksikkerhed prioriteres frem for hurtig afvikling af trafikken.

I forbindelse med renoveringer og ombygninger i eksisterende områder skal det tilstræbes, at energiforbruget nedsættes.