Baggrund for retningslinjer

Lovgivning
Af planlovens § 11a, stk. 1, nr. 5 skal kommuneplanen indeholde retningslinjer for beliggenheden af områder til virksomheder m.v., hvortil der af hensyn til forebyggelse af forurening må stilles særlige beliggenhedskrav.

VVM-bekendtgørelsen indeholder regler om, at nyanlæg er omfattet VVM bestemmelser, og at der på den baggrund skal udarbejdes en redegørelse om anlæggets påvirkning af det omgivende miljø (VVM).

Affaldsbekendtgørelsen indeholder definitioner af affald m.v.

Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 indeholder bestemmelser om, at listevirksomheder, anlæg eller indretninger, ikke må anlægges, før der er meddelt godkendelse herom. De må heller ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt. Listevirksomhederne fremgår af godkendelsesbekendtgørelsen.

Nationale interesser
Det er en national interesse, at der opretholdes en til­strækkelig kapacitet til behandling og deponering af af­fald.

Affaldsbehandlingsanlæg hører under virksomheder, der er potentielt forurenende. Det er statens mål, at kommunerne i fællesskab udpeger tilstrækkelige arealer til virksomheder med særlige beliggenhedskrav, herunder at kortlægge behovet for nye arealer og finde de beds

Affaldsplan 2014
Affaldsplanen gælder for perioden 1. oktober 2014 - 31. december 2024. Der forventes en moderat stigende affaldsmængde i planperioden. De eksisterende modtageanlæg forventes at kunne tilpasse kapaciteten til at kunne håndtere den forventede affaldsmængde og type.

Statisk kort