Baggrund for retningslinjer

Lovgivning
Af planlovens § 11a, stk. 1, nr. 5 skal kommuneplanen indeholde retningslinjer for beliggenheden af områder til virksomheder m.v., hvortil der af hensyn til forebyggelse af forurening må stilles særlige beliggenhedskrav.

VVM-bekendtgørelsen indeholder regler om, at nyanlæg er omfattet VVM bestemmelser, og at der på den baggrund skal udarbejdes en redegørelse om anlæggets påvirkning af det omgivende miljø (VVM).

Affaldsbekendtgørelsen indeholder definitioner af affald m.v.

Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 indeholder bestemmelser om, at listevirksomheder, anlæg eller indretninger, ikke må anlægges, før der er meddelt godkendelse herom. De må heller ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt. Listevirksomhederne fremgår af godkendelsesbekendtgørelsen.

Statslige interesser
Affaldsbehandlingsanlæg hører under virksomheder, der er potentielt forurenende. Det er statens mål, at kommunerne i fællesskab udpeger tilstrækkelige arealer til virksomheder med særlige beliggenhedskrav, herunder at kortlægge behovet for nye arealer og finde de bedst Det er en statslig interesse, at mest muligt affald bliver genanvendt, og at det affald, der ikke kan genanvendes, så vidt muligt bliver energiudnyttet ved forbrænding. Det er ligeledes en statslig interesse, at andelen af affald, der deponeres, bliver reduceret mest muligt, under hensyn til miljø og økonomi. Da affalds- og deponeringsanlæg ofte kan være vanskelige at placere, men samtidig er helt centrale for, at affaldet kan behandles hensigtsmæssigt, er det en national interesse, at der sikres en tilstrækkelig forbrændings- og deponeringskapacitet i kommunerne, og at det gennem kommuneplanlægningen sikres, at kapaciteten opretholdes ved ændringer eller aflysning af eksisterende udpegninger.

Affaldsplan 2014
Affaldsplanen gælder for perioden 1. oktober 2014 - 31. december 2024. Der forventes en moderat stigende affaldsmængde i planperioden. De eksisterende modtageanlæg forventes at kunne tilpasse kapaciteten til at kunne håndtere den forventede affaldsmængde og type.