Baggrund for retningslinjer

Lovgivning
Det fremgår af planlovens § 11a, stk. 1, nr. 5, at kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for beliggenheden af tekniske anlæg.

I henhold til cirkulære om lokalplanforslag og zonelovsansøgninger vedrørende arealer indenfor 200 m afstand på hver side af transmissionsledningerne for olie og naturgas, skal Energinet.dk underettes om lokalplanforslag, der åbner mulighed for ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bygninger og arealer indenfor 200 m fra transmissionsledningerne. Se cirkulære under bilag.

Statslige interesser
De eksisterende reservationer til højspændingsanlæg og naturgasanlæg skal videreføres i kommuneplanen.

Fingerplan 2013
Fingerplan 2013 viderefører arealreservationerne vedr. højspændingsledninger og naturgas fra Fingerplan 2007. Arealreservationerne er principielle, da en linjeføring ikke er fastlagt.